0%
Állapotjelző bezárása

Év végi hálaadás

Év végi hálaadás

Dicsőítünk téged Istenünk, hogy ebben az évben is elárasztottál minket kegyelmeddel és megóvtál bennünket. Áldott légy, hogy gyermekeidként a te tenyereden élhettünk! Köszönjük gondviselésedet, hogy Jézusban mindig jutott asztalunkra ennivaló, hogy befogadhattunk másokat, hogy legkisebb kéréseinket is meghallgattad. Köszönjük, hogy meríthettünk a te Szentlelkedből, Igédből, szentjeid életéből. Áldunk téged, hogy a te Lelked minden szükségesre megtanított bennünket – ígéreted szerint.

Hála legyen neked Urunk Egyházadért, Krisztus testéért, amelynek mi is tagjai lehetünk. Köszönjük Ferenc pápa életét és tanítását.

Hálát adunk N. érsek/püspök atyáért. Vezesd őt Szentlelked erejével, hogy akaratod szerint kormányozza egyházmegyénket! Ajándékozd meg egyházmegyénket a kiengesztelődés és a béke lelkével! Hálát adunk neked minden magyar püspökért. Hálát adunk neked népedért, amely követhet téged, igazi Pásztorát!

Hálát adunk neked, Urunk minden szentségért, amelyben részesülhettünk ebben az évben! Köszönjük, hogy nem feledkeztél meg rólunk, és találkozhattunk irgalmas arcoddal minden szentgyónásban és kiengesztelődésben. Légy áldott minden szentmiséért. Kérünk téged, tartsd meg papjaidat a szent szolgálatban és erősítsd meg különösen is azokat, akik nehézségeket élnek meg. Megköszönjük diakónusainkat, az ő lelkesedésüket; kérünk, vezesd őket Szentlelked világosságával!

Hálát adunk azokért, akik ebben az évben a házasság szentségében részesültek. Hálát adunk, Urunk a családokért és minden új házaspárért. Ajándékozd meg őket az egység kegyelmével! Könyörgünk a családok egységéért és békéjéért. Add, hogy a Szent Család példájára minden család a Szeretet szentélye legyen! Köszönjük plébániánk családjait! Kérünk azokért, akik házasságra készülnek. Kérünk azokért a családokért, akik gyermeket várnak, és áldd meg az élet ajándékával azokat a családokat, akik gyermeket szeretnének. Irgalmas Istenünk, kérünk, óvd meg az anyákat, akiket az abortusz gondolata kísért.

Hálát adunk minden új életért és minden keresztelőért. Bontakoztasd ki a megkereszteltekben az istengyermekség kegyelmét! Köszönjük, Urunk, hogy a bérmálásban kiárasztottad Szentlelkedet a fiatalokra. Kérünk, Urunk, hogy vezesd őket a te utadon, hogy megtalálják a te szívedet és beteljesedjenek benned vágyaik.

Hálát adunk azokért, akik téged már színről színre látnak. Könyörgünk minden kedves halottunkért. Hálát adunk mindazokért, akiket ebben az évben szentté vagy boldoggá avattak. Kérünk téged, Istenünk az özvegyekért és árvákért: vigasztald és erősítsd őket!

Hálát adunk neked, Istenünk minden lelkigyakorlatért és minden olyan alkalomért, ahol veled találkozhattunk.

Hálát adunk a hétköznapok ajándékaiért. Megköszönünk minden imádságot és jó cselekedetet. Hálát adunk a májusi litániákért, a rózsafüzér imádságokért, az adventi rorátékért és a szentségimádásokért (helyi sajátosággokkal kiegészíthető). Köszönjük az ünnepi pillanatokat, és mindazokat, akik bevezettek bennünket az ünnepek gazdagságába.

(A következő bekezdés szintén kiegészíthető, helyettesíthető a helyi sajátosságokkal.)   

Hálát adunk a Szentlélek vezetéséért, amellyel plébániai szolgálatainkat megáldod. Köszönjük plébániai közösségünket és mindazokat, akik közösségünket szolgálják templomunkban és a plébánián. Köszönjük mindazokat, akik részt vállaltak az irodai, gazdasági és kommunikációs szolgálatokban. Hálát adunk a ministránsokért, a kórus(ok)ért, a betlehemes játék alkotóiért. Hálát adunk a takarítókért, díszítőkért, a zenei szolgálatokért, felolvasókért és minden szolgálatért és szolgálatot vállalóért. Köszönjük képviselőtestületünk tagjait.

Hálát adunk a plébániánk területén lévő valamennyi oktatási intézményért. Áldd meg, kérünk a pedagógusokat, munkatársaikat, a hitoktatókat, a rájuk bízott gyerekeket és fiatalokat. Vezesd őket bölcsességeddel az élet teljessége felé!

Hálát adunk mindazokért, akik hivatásukat keresik. Kérünk, adj nekik erőt, bölcsességet és kitartást, hogy a te utaidon járjanak.

Hálát adunk plébániánk közösségeiért (helyi közösségek megemlíthetőek).

Megköszönünk minden adományt és adományozót. Kérünk, hogy áldd meg életüket és jutalmazd meg őket nagylelkűségükért! Eléd helyezzük a szegényeket is, vedd őket oltalmadba, Urunk!

Hálát adunk, Urunk, egyházmegyénkért, a plébániá(k)ért, a családokért, a gyermekekért és mindazokért, akiket ránk bíztál. Hálát adunk neked, Istenünk, hazánkért, Magyarországért. Köszönjük, hogy megemlékezhetünk gondviselő jóságodról népünk történelmében és életében egyaránt. Kegyelmedbe ajánljuk országunk jövőjét, a vezető politikusokat és a határon túl élő magyarokat. Adj megtéréseket az egész világon!

Hálát adunk teremtett világunkért, annak minden szépségéért és csodájáért. Köszönjük, hogy a természetben és a kultúrában csodálhatjuk jelenlétedet és nagyságodat. Adj erőt, hogy felismerjük, hogyan tudunk kiengesztelődni világunkkal és hozzájáruljunk annak békés növekedéséhez!

Könyörgünk a természeti katasztrófák elszenvedőiért és minden országért, ahol nélkülözés van. Segíts, Urunk, hogy felismerjük jelenlétedet életünk és világunk kríziseiben, és add, hogy a te erőddel növekedjünk szeretetedben! Hálát adunk neked, amiért megtapasztalhattuk gondviselésedet, amellyel megóvtad életünket.

Könyörgünk a betegekért, különösen súlyosan beteg szeretteinkért. Kérünk téged, Istenünk a haldoklókért és azokért a betegekért, akik a magánytól és az elhagyatottságtól szenvednek. Eléd helyezzük azokat, akik nem szeretnek, vagy üldöznek bennünket és azokat, akiket nehéz szeretnünk. Adj békét és kiengesztelődést minden szívnek!

Megköszönjük, Urunk, a béke ajándékát, és eléd helyezzük azokat az országokat, ahol háború dúl. Óvd azokat, akiknek el kellett hagyniuk országukat, s most új hazát keresnek. Segítsd az országok vezetőit, hogy akaratod szerint válaszoljanak a migránsválságra. Kérünk, adj békét, és erősítsd meg üldözött keresztény testvéreinket! Hálát adunk a te atyai gondviselésedért, amellyel hordozod életünket.

Kérünk téged az Egyház egységéért, az evangélium hirdetéséért, és szent hivatásokért Országod számára. Hálát adunk az isteni gondviselésért, amely által reménytelennek tűnő helyzetekből is sikerült megszabadulnunk.

Könyörgünk önmagunkért: áldj és őrizz meg minket a te kegyelmedben! Áraszd ki Atyánk, Szentlelkedet, hogy megújuljon minden szív és hozzád térjen: szerető Atyjához. Kérünk téged, Urunk, siettesd dicsőséges eljöveteledet, Krisztus a mi Urunk által, ámen.

A Nyolc Boldogság közösség imája alapján

Kreatív sarok ajánló

Embernek lenni! Csak-embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld-szülte földnek És Isten-lehelte szépnek! Lerázom magamról a port, Amit a századok ajka rámlehelt, Ledobom a palástot, Amit a Hivatal rámtekert, És az apostol köntösét is szétnyitom, Amit szent ujjak fűztek...
Add, Uram hogy ne bonyolítsam feleslegesen azt, ami egyszerű, és ne butítsam le önkényesen azt, ami bonyolult. Add, hogy ne tagadjam le azt, ami borzalmasan nehéz, de ne is engedjem, hogy ólomsúlya maga alá gyűrjön. Add, hogy ne kerüljem a...
Negyven napig még a földön maradt. Járt-kelt a zöldben, megfürdött a fényben, Szívében érezé a szent tavaszt. A gyermekek közt játszott és mesélt, Virágát derűs homlokára fonta, Ujjongva mondta: Ó élet, te szép! Negyven napig még a földön maradt. Ragyogó...
Még több

Lectio Divina

Prédikációs segédanyagok

Vezetői tréning papoknak, diakónusoknak (2024. január – június)

Vezetői tréning papoknak, diakónusoknak (2024. január – június)

Ha papként vagy diakónusként érezted már, hogy konfliktusok nehezítik a munkát, a feladatok elmaradnak, vagy nem megfelelően készülnek el, nehezen értik meg egymást bizonyos emberek, nehéz mozgósítani az embereket a plébánián, akkor ez a képzés neked szól.

Katolikus Karitász

Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Katolikus Pedagógiai Intézet

MKPK Caritas in Veritate Bizottsága

MKPK Családügyi Bizottsága

MKPK Ifjúsági Bizottsága

Lelkigyakorlatos házak