0%
Állapotjelző bezárása

Töltsük az év utolsó óráját Jézussal!

pezsgő, gyerekpezsgő, pezsgőspohár

Oltáriszentség kihelyezéséhez engedéllyel rendelkező személy

Az év utolsó óráját szentségimádásban tölteni, együtt köszönteni az új évet.

Az év utolsó órájára, december 31-én, 23:00 órára hirdessünk meg szentségimádást.
Csendes szentségimádásban vagy néhány odaillő orgonás vagy gitáros ének kíséretében adjunk hálát az elmúlt év kegyelmeiért. Sokak számára, akik egyedül töltenék a szilveszter estét, nagy ajándék ez a közös ima. Éjfélkor énekeljük el a himnuszt, és ha van jelen pap vagy diakónus, akkor szentségi áldással lépjünk át az új évbe.
Utána egy-egy pohár pezsgővel koccinthatunk az új évre. Ha gyerekek is jönnek, ne felejtsünk el számukra (és a sofőrök számára) gyerekpezsgőről gondoskodni.

A szentségimádás elején elhangozhat a következő imák valamelyike.

 

Év végi hálaadó ima A családok imakönyvéből

Örökkévaló Isten, Mennyei Atyánk!
Az óesztendő utolsó óráiban magasztaljuk irgalmadat,
és hálát adunk az elmúlt évben tőled vett testi-lelki jókért,
kegyelmed és gondviselésed minden ajándékáért.

Jól tudjuk, Atyánk, milyen méltatlanok voltunk ebben az elmúló évben is kegyelmedre.
Megvalljuk hűtlenségünket, sok vétkünket, mulasztásunkat, de könyörgünk hozzád,
bocsáss meg nekünk.
Takarj be minket irgalmad palástjával, Krisztus Urunk szenvedése és halála érdemével.

Úgy vezess tovább, kérünk, a múló időben, hogy bölcs szívhez jussunk,
ne csak éveink számában, hanem a te félelmedben és szeretetedben is növekedjünk,
és a te utaidon járjunk!

Adj erőt és kedvet a Neked és embertársainknak való szolgálatra!

Kegyelmedbe ajánljuk egyházközségünket,
egyházunk és a világ kereszténységének jövőjét.

Tisztítsd, újítsd, szenteld meg népedet,
hogy szent neved dicséretére legyen az emberek között.
Gondviselő jóságod vegye körül népünket, hazánkat,
őrizze meg az egész emberiség békéjét és boldogulását!

Nyugtalan szívünk benned keres biztos támaszt a múlt és a jövő határán.
Légy ezúton is oltalmunk, bizodalmunk, és vezess napról napra a földi élet útján
az örök élet felé, az Úr Krisztusért! Ámen.

 

Év végi hálaadó ima II.

Mindenek mindenható teremtője, nagy Isten! Néhány óra múlva vége lesz ismét egy esztendőnek. Gyorsan elmúlt ez is minden viszontagságával, pedig gyakran éreztük és gondoltuk, hogy gyöngék vagyunk a gondok, bajok elviselésére. Gyorsan elmúlt minden örömével, pedig sokszor úgy véltük, hogy ezek nélkül élni sem érdemes. Fölséges Istenünk! Tudjuk és érezzük, hogy számot kell adnunk, mire fordítottuk e végéhez ért esztendő napjait, melyet sok-sok embertársunk meg nem érhetett. Ebben az esztendőben is mulasztottunk, vétettünk szent parancsaid, akaratod ellen, de bízunk irgalmasságodban, és most őszinte szívvel bocsánatot kérünk tőled, Istenünk. 

Elismerjük, hogy azon javak, melyekben ez éven át részesültünk, mind a te ajándékaid, s jóvoltodból szállottak ránk. Te, mint legfőbb Atya, gondunkat viselted; Te őrizted életünket, egészségünket. Te adtad mindennapi kenyerünket, te világosítottad meg elménket, gyullasztottad szívünket, hogy téged gyarlóságunk ellenére gyermekeidként szerethessünk. 

Mit adjunk mindezekért nagy Isten? Mit adjunk a sok kegyelemért, jó adományért, melyekben e lenyugvó esztendőn át általad részesedhettünk? 

Bárcsak növekedhetnénk irántad való szeretetben, és szívünk folyton hálával telne el irántad! De mivel ehhez is a te kegyelmed kell, összegyűltünk szent oltárod előtt, hol a Te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus jelen van a kenyér színe alatt, hogy szívünket, lelkünket és mindenünket szent oltárodra helyezvén, neked, mint jótevő Atyánknak, Urunknak, Istenünknek hálaáldozatul felajánljuk, leborulván téged imádjunk, dicsérjünk, magasztaljunk és esdekelve kérjünk, ne vond el tőlünk, méltatlanoktól, ne vond el szent kegyelmedet, hanem segíts, hogyha eddig az üdvösség napjait elvesztegettük, legalább végéhez közeledő életünk hátralévő részét üdvösségesen tölthessük el, e szent pillanattól fogva neked híven szolgáljunk, s ez élet után hozzád juthassunk. Kérünk, Uram, légy velünk az új esztendő során is, fogd a kezünk, vezess a jó úton, adj bátorságot az élet terheihez, adj vidám és nyílt szívet. Téged illessen a hála, a dicsőség, a dicséret és az áldás! Ámen!

Az ima forrása: A Győr-Újvárosi Urunk Színeváltozása Plébánia honlapja

Jó gyakorlat ajánló

két énekes

A liturgia fényének emelése húsvét nyolcadában

kotta

Liturgikus eseményhez kapcsolódó

néhány hívő, akik megfőzik a forralt bort (néhány férfi, akik tüzet raknak)

Az éjféli mise után még maradjanak együtt a hívek, beszélgessenek, ünnepeljenek.

poharak, szalvéták, papírtányérok (tűzhöz tüzifa)

Célunk, hogy az Ars Sacra Fesztivál programjain keresztül a jelen embere találkozzon a hagyományos zsidó-keresztény alapokon nyugvó európai kultúrával és fölfedezze annak sokrétű gazdagságát a művészet segítségével.

Még több

Lectio Divina

Prédikációs segédanyagok

Katolikus Karitász

Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Katolikus Pedagógiai Intézet

MKPK Caritas in Veritate Bizottsága

MKPK Családügyi Bizottsága

MKPK Ifjúsági Bizottsága

Lelkigyakorlatos házak